Käyttöehdot

Kevytyrittäjyyspalvelun sopimus- ja käyttöehdot

1.   Yleistä

Nämä yleiset sopimus- ja käyttöehdot (jäljempänä “käyttöehdot”) koskevat Anspalkkio Oy:n(y-tunnus 3255852-7) tarjoaman, palvelukuvauksessa tarkemmin kuvatun, tietoverkon välityksellä toimitettavan laskutuspalvelun ja sitä koskevan internetsivuston käyttöä.

Palveluntarjoajalla tarkoitetaan Anspalkkio Oy:tä, joka tarjoaa käyttäjälle tietoverkon välityksellä laskutuspalvelua, jonka avulla käyttäjä voi laskuttaa toimeksiantajaa tekemästään työstä. Käyttäjällä tarkoitetaan täysi-ikäistä ja oikeustoimikelpoista luonnollista henkilöä tai yli 15-vuotiasta alaikäistä henkilöä, jolla on huoltajan hyväksyntä, joka hyväksyy nämä käyttöehdot itseään sitovaksi.

Jäljempänä palveluntarjoajaan ja käyttäjään viitataan kumpaankin erikseen ”osapuoli” ja yhdessä ”osapuolet”.

Toimeksiantajalla tarkoitetaan joko luonnollista tai juridista henkilöä, joka tilaa työsuorituksen käyttäjältä ja maksaa työsuorituksen hänelle palveluntarjoajan ylläpitämän laskutuspalvelun kautta.

Palvelulla tarkoitetaan osoitteessa Palkkioplus.fi. olevia palveluita, sovelluksia ja ohjelmia sekä verkkosivuston sisältöä.

Sopimuksen synty ja käyttöehtojen soveltaminen
Sopimus katsotaan syntyneeksi, kun käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun ja luonutkäyttäjätunnukset, sekä hyväksynyt nämä käyttöehdot ja tietosuojaselosteen. Rekisteröityminen on maksutonta.

Käyttöehtoja sovelletaan kaikkiin rekisteröityneisiin käyttäjiin sekä henkilöön, jonka käyttäjäon valtuuttanut käyttämään palvelua puolestaan.

2. Palvelun kuvaus


Palveluntarjoaja tarjoaa käyttäjälle laskutus- ja palkanmaksupalvelua. Käyttäjä voi palvelussa tehdä työsuoritteita koskevia laskuja kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja viranomaisohjeiden puitteissa. Käyttäjä voi myös ladata palveluun laskutukseen japalkanmaksuun liittyviä dokumentteja ja tositteita. Palveluntarjoaja huolehtii käyttäjän palkanmaksuun liittyvistä toimista käyttäjän palveluun syöttämien tietojen pohjalta.

3.   Palkanmaksu ja palvelun käyttömaksu

Palkanmaksu suoritetaan käyttäjän valinnan mukaisesti. Palkka ja mahdolliset korvaukset maksetaan käyttäjälle tai ne ovat käyttäjän nostettavissa palvelussa sen jälkeen, kun toimeksiantajan maksama suoritus on saapunut palveluntarjoajan tilille. Käyttäjä voi tarkastella palvelusta sähköisen maksulaskelman hänelle maksetuista suorituksista. Palvelun käyttömaksu veloitetaan käyttäjältä ennen palkan maksua kulloinkin voimassa olevan hinnaston mukaisesti. Toimeksiantajalta laskutetusta arvonlisäverottomasta summasta suoritetaan lisäksi ennakonpidätys sekä muut soveltuvat lakisääteiset maksut.

Käyttäjä on velvollinen itsenäisesti selvittämään YEL-velvollisuutensa. Käyttäjän tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle sairausvakuutusmaksun maksamisvelvollisuuden selvittämiseksi, onko hän YEL-vakuuttamisvelvollinen. Tilanteen muuttumisesta tulee ilmoittaa Palveluntarjoajalle viipymättä. Virheellisen tiedon aiheuttamasta liian suurista tai pienistä vähennyksistä ja niiden aiheuttamista lisämaksuista ja kuluista vastaa Käyttäjä, eikä Palveluntarjoajalla ole velvollisuutta esim. hakea palautuksia liikamaksuista.

Toimeksiantajan maksamasta laskusta kertyneestä arvonlisäverottomasta suorituksesta veloitetaan palkanmaksun yhteydessä palveluntarjoajan hinnaston mukainen palvelumaksu sekä lisämaksu. Lisämaksu sisältää mm. vakuutukset.

Käyttäjältä voidaan periä lisäpalvelumaksu, mikäli hän käyttää Palveluntarjoajan Pikapalkkatoimintoa saadakseen palkan ennen kuin toimeksiantaja on maksanut laskunsa, jonka toimeksiantaja on vahvistanut. Pikapalkasta eli siirrosta ilman pankkiviivettä peritään hinnaston mukainen maksu. 

4.   Sairausvakuutusmaksu

Palveluntarjoaja perii työnantajan sairausvakuutusmaksun vain niiltä käyttäjiltä, jotka ovat palveluntarjoajalle toimitettujen tietojen perusteella YEL-vakuuttamisvelvollisia.

5 Käyttäjän vakuutusturva


Käyttäjää ei ole vakuutettu lakisääteisellä tapaturmavakuutuksella, vaan palveluntarjoajan ottamalla tapaturmavakuutuksella, joka on voimassa kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti. Lisäksi palveluntarjoaja on vakuuttanut Käyttäjän vastuuvakuutuksella, joka on voimassa kulloinkin voimassa olevien ehtojensa mukaisesti. Käyttäjä on velvollinen varmistamaan vakuutusten kattavuuden työtehtävään mitä kulloinkin on tekemässä. 

Palveluntarjoaja vakuuttaa rekisteröityneen ja työilmoituksen tehneen käyttäjäntapaturmavakuutuksella. Luvanvaraista elinkeinotoimintaa harjoitettaessa vakuutuksen voimassaolo edellyttää lisäksi, että käyttäjällä on työsuoritukseensa vaadittava voimassa oleva pätevyys, lupa tai passi.

Vahinkotilanteessa Käyttäjä on vastuussa vakuutusyhtiön mahdollisesti veloittamasta vahingon arvonlisäveron sekä omavastuuosuuden suorittamisesta. Tapaturmavakuutuksen ja vastuuvakuutuksen vakuuttajana on Keskinäinen Vahinkovakuutusyhtiö Fennia. Tarkemmat vakuutusehdot ovat saatavilla palkkioplus.fi hallintapaneelin materiaalipankissa.

6.   Osapuolten vastuut ja velvollisuudet


Käyttäjä sopii työsuorituksesta ja siitä maksettavasta korvauksesta itse kunkin toimeksiantajansa kanssa. Käyttäjän tulee sopia työsuorituksista kunkin toimeksiantajan kanssa siten, että käyttäjän ja toimeksiantajan välille ei synny työsopimuslain mukaista työsuhdetta.

Toimeksiantajan tulee olla tietoinen siitä, että lasku maksetaan palveluntarjoajan ylläpitämän palvelun kautta. Käyttäjän tulee huolehtia siitä, että toimeksiantaja ja mahdolliset muut kolmannet tahot ovat tietoisia palveluntarjoajan asemasta ja vastuiden jakautumisesta osapuolten kesken.

Käyttäjän tulee sopia matkakustannusten korvausten maksamisesta toimeksiantajan kanssakirjallisesti, mikäli haluaa hakea matkakustannuksia korvattavaksi palveluntarjoajantarjoaman palvelun kautta. Sopimuksessa tulee määritellä, laskutetaanko matkakustannukset työstä maksettavan korvauksen lisäksi toimeksiantajalta vai sisältyvätkö
matkakustannukset toimeksiantajan kanssa sovittuun kokonaiskorvaukseen. Lisäämällämatkakorvauksia palvelussa luomalleen laskulle, käyttäjä vakuuttaa, että näistämatkakorvauksista on sovittu toimeksiantajan kanssa.

Käyttäjän tulee toiminnassaan noudattaa Suomessa voimassa olevaa lainsäädäntöä,viranomaisohjeita ja näitä käyttöehtoja. Käyttäjä vastaa itsenäisesti siitä, että hänen työtehtäviinsä mahdollisesti liittyvät lakisääteiset vaatimukset liittyen esimerkiksi pätevyyksiin, lupiin tai erityisvakuuksiin täyttyvät. Käyttäjän tulee sopia työsuorituksensa hinta toimeksiantajan kanssa siten, että laskutetusta summasta seuraava bruttopalkka on kohtuullinen, eikä alita alalla mahdollisesti voimassa olevassa yleissitovassa työehtosopimuksessa määriteltyjä vähimmäisansioita.

Käyttäjä vakuuttaa olevansa verovelvollinen Suomessa palvelun kautta laskuttamastaan työstä ja vastaa antamiensa tietojen, luotujen laskujen ja kululaskujen oikeellisuudesta ja hyväksyttävyydestä. Palveluntarjoaja voi edellyttää käyttäjää käyttämään tiettyä apuvälinettä tai sovellusta laskutuksensa tai kulukorvausten oikeellisuuden todentamiseksi.

Käyttäjä on velvollinen antamaan palveluntarjoajalle ja toimeksiantajalle kaikki tarpeelliset tiedot työsuorituksesta sovitun hinnan maksamiseksi sekä lain mukaisten verojen ja viranomaismaksujen pidättämiseksi.
Käyttäjän on kyettävä tarvittaessa osoittamaan palveluntarjoajalle, että käyttäjä on toimittanut työsuoritteen käyttäjän ja toimeksiantajan välisen toimeksiantosopimuksen mukaan ja riidattomasti, eikä työtä ole tehty hyvän tavan tai lain vastaisesti. Palveluntarjoaja pidättää oikeuden olla hyväksymättä laskua tai kululaskua, joka on lainsäädännön tai käyttöehtojen vastainen tai laskun perusteet ovat muilla tavoin epäselvät.

Palveluntarjoajalla on oikeus kuitata mahdolliset käyttäjältä olevat saatavansa käyttäjälle maksettavista tilityksistä ennen palkanmaksua tai korvausten maksua.

7.   Osapuolten välisen suhteen luonne


Selvyyden vuoksi todetaan, että palvelua käytettäessä palveluntarjoajan ja käyttäjän välille ei muodostu työsopimuslain mukaista työsuhdetta. Palveluntarjoajaa ei ole käyttäjän työsopimuslain tarkoittama työnantajaksi, sillä palveluntarjoaja ei käytä valvonta- ja direktio-oikeutta käyttäjää kohtaan tai voi vaikuttaa käyttäjän suorittaman työn hinnoitteluun, asiakasvalintaan tai työaikoihin.

Palveluntarjojalle ei myöskään muodostu työoikeuden tarkoittamaa isännänvastuuta käyttäjän työsuorituksista. Palveluntarjoaja on sen sijaan pelkkä työn suorittajan muodollinen työnantaja huolehtien ainoastaan käyttäjän palkanmaksusta.

8.   Palvelun käytön rajoitukset

Palvelun käyttöön liittyy seuraavia rajoituksia ja kieltoja, jotka käyttäjän on huomioitava:
– Lain- tai käyttöehtojen vastaisen työsuorituksen tai palvelun laskuttaminen palvelun kautta on kielletty.
– Liiketoimintakiellossa oleva henkilö ei saa käyttää palveluntarjoajan palvelua.
– Vuokratyön laskuttaminen on kielletty. Toimeksiantaja ei saa määrätä tai valvoa käyttäjän työsuoritusta tai määräysvaltaa eteenpäin toiselle yritykselle.
– Käyttäjä ei saa tehdä ostoja laskulla, luotto-, osamaksu-, tai alihankintasopimuksia palveluntarjoajan nimissä.
– Anspalkkio Oy:n y-tunnuksen käyttö arvonlisäverottomiin hankintoihin EU:n alueelta on kielletty.
– Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää palveluntarjoajan nimissä olevia immateriaalioikeuksia. Kaikki palveluntarjoajan tavaramerkit, rekisteröidyt tavaramerkit, tuotenimet, toiminimet tai muut vastaavat ovat palveluntarjoajan omaisuutta.

9.   Palvelun tarjoamisen keskeyttäminen

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen tietylle käyttäjälle, jos käyttäjä on käyttäytynyt lain tai hyvän tavan vastaisesti palveluntarjoajaa tai sen edustajaa kohtaan tai mikäli palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä, että palvelua on käytetty lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan tai mikäli käyttäjä ei noudata näitä ehtoja ja/tai palveluntarjoajan antamia ohjeita ja kehotuksia.

Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää palvelun toimitus tai käyttö kokonaan tai osittain, jos keskeyttäminen on tarpeen palvelun tai sen osan korjaamista, päivittämistä tai ylläpitoa varten taikka palvelun käytettävyyden tai toimivuuden varmistamiseksi muutoin.

Palveluntarjoaja ilmoittaa käyttäjälle keskeytyksestä etukäteen, jos se on kohtuudella mahdollista. Ilmoitusvelvollisuus ei koske teknisiä muutoksia, kuten ohjelmiston päivityksiä. Palveluntarjoaja ei ole velvollinen korvaamaan edellä tarkoitetuista palvelun tilapäisestä keskeyttämisestä tai sen sisältöä koskevista muutoksista käyttäjälle mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa taikka alentamaan tai poistamaan palvelumaksuja.

10.  Sopimuksen voimassaolo ja päättyminen

Sopimus on voimassa toistaiseksi siitä alkaen, kun käyttäjä on rekisteröitynyt palveluun. Käyttäjä voi irtisanoa sopimuksen päättymään milloin tahansa. Käyttäjä tilin voi poistaa ottamalla yhteyttä asiakaspalveluun kirjallisesti tai sähköisesti.

Palveluntarjoajalla on oikeus irtisanoa sopimus päättymään välittömästi joko kokonaan taiosittain, ja keskeyttää palvelun toimittaminen, mikäli palvelun käyttö on ollut kokonaankeskeytettynä yli 12 kuukauden ajan.

Palveluntarjoaja voi irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi, jos palvelua käytetään näiden ehtojen tai palvelun tarkoituksen vastaisesti tai lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan. Sopimus voidaan myös irtisanoa päättymään välittömästi käyttäjän lain tai hyvän tavan vastaisen käytöksen johdosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottaminen, jos siihen on perusteltu syy. Tällaisena syynä voidaan pitää pakottavan lainsäädännön muutosta taiviranomaismääräystä.

Käyttäjän menehdyttyä kuolinpesä voi lähettää palveluntarjoajalle ilmoituksen käyttäjänkuolemasta ja sopimuksen päättämisestä tämän johdosta. Mikäli käyttäjällä oli kuolinhetkellä riidattomia laskuttamattomia työsuorituksia tai nostamattomia palkkoja, kuolinpesällä on oikeus näihin saataviin. Palveluntarjoaja avustaa kuolinpesää tiliin liittyvien asioiden hoitamisessa saatuaan sekä kopion vainajan virkatodistuksesta että Anspalkkiolle osoitetun yksilöidyn valtakirjan, jossa osakkaat antavat kuolinpesää edustavalle osakkaalle tai kolmannelle henkilölle oikeuden laskuttaa vainajan puolesta.

Palvelun toimintaa valvotaan ja mahdolliset virheet korjataan niin pian kuin se on käytännössä mahdollista. Käyttäjä on velvollinen ilmoittamaan palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen palvelun kuvauksesta olennaisesti poikkeavasta toiminnasta tai muusta virheestä heti sen huomattuaan.

Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta korjata sellaisia vikoja ja häiriöitä, jotka johtuvat käyttäjän tai kolmannen osapuolen vastattavasta syystä, kuten palvelun virheellisestä käytöstä, huolimattomuudesta palvelun käyttöä koskevien ohjeiden noudattamisessa tai palvelun piiriin kuulumattomista laitteista, ohjelmistoista, asetuksista, määrityksistä, yhteyksistä tai muista palvelun käyttämisen edellytyksistä. Palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta korjata kolmannen osapuolen tuottamissa ohjelmistoissa tai rajapinnoissa olevia virheitä.

11. Vahingonkorvaus ja vastuunrajoitukset

Osapuolet ovat vahingonkorvausvastuussa toiselle osapuolelle aiheuttamista vahingoista. Käyttäjä on velvoitettu maksamaan vahingonkorvauksen aiheuttamastaan vahingostapalveluntarjoajalle ja toimeksiantajalle, mikäli hän on aiheuttanut vahingon tai laiminlyönyt velvollisuuksiaan tahallaan tai huolimattomuudesta.
 

Palveluntarjoajan yhteenlaskettu enimmäisvahingonkorvausvastuu käyttäjälle on rajattu enintään käyttäjältä veloitettuun palvelumaksuun. Vastuunrajoitus ei koske vahinkoa, joka on aiheutettu tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella. Palveluntarjoaja ei ole vastuussa eikä sillä ole korvausvelvollisuutta käyttäjän vastuulla olevista tai muutoin palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista ja tapahtumista johtuvista kuluista, kustannuksista tai vahingoista.

Kumpikaan osapuoli ei ole vastuussa viivästyksistä tai vahingoista, jotka ovat aiheutuneet sen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevasta tekijästä, jota ei ole kohtuudella voitu ottaa huomioon ja jonka seurauksia ei kohtuudella olisi voitu välttää (”force majeure”). Tällaisia seikkoja ovat mukaan lukien, mutta rajoittumatta, kolmansien osapuolienohjelmistoissa tai teknisissä laitteissa, kuten tietoverkoissa esiintyvät ongelmat, virheet tai toimintakatkot.

Mikäli palveluntarjoaja joutuu maksamaan vahingonkorvausta käyttäjän virheen, aiheuttaman vahingon tai tekemän laiminlyönnin johdosta kolmannelle osapuolelle, on käyttäjä velvollinen korvaamaan maksetun summan palveluntarjoajalle.

12.  Tietoturva

Palveluntarjoaja pitää palvelun tietoturvan riittävällä tasolla. Palveluntarjoaja ei vastaa julkisen internetverkon tietoturvasta tai siellä mahdollisesti ilmenevistä häiriöistä tai muista palveluntarjoajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista palvelun käyttöä haittaavista tekijöistä tai niistä aiheutuvista vahingoista. Palvelu voi sisältää linkkejä kolmannen osapuolen internetsivuille esimerkiksi
kampanjoiden ja mainosten yhteydessä. Palveluntarjoaja ei vastaa miltään osin näiden tietoturvasta tai sisällöstä. Palveluntarjoaja voi käyttää internetsivuillaan evästeitä ja muita vastaavia tunnisteita verkkosivujen tietosuojakäytännössä tarkemmin kuvatuin tavoin. Evästeiden hyväksymis- ja estämiskäytännöt vaihtelevat tilannekohtaisesti kuitenkin siten, että evästekäytännöt ovat aina voimassa olevan lainsäädännön mukaisia.

13.  Tietosuoja


Palveluntarjoaja sitoutuu pitämään kaiken Käyttäjään liittyvän luottamukselliseksi katsottavan aineiston luottamuksellisena sekä käyttämään sitä ainoastaan Palveluntarjoajan sekä Käyttäjän välisessä yhteistyössä. Tämä velvoite pysyy voimassa toistaiseksi myös osapuolien välisen sopimuksen muuten päättyessä. Lisätietoja käyttäjän henkilötietojen käsittelystä löytyy tietosuojaselosteesta.

Palvelun käyttö mahdollistaa sen, että käyttäjä voi kerätä ja tallentaa omien asiakkaidensa henkilötietoja palveluntarjoajan järjestelmään. Käyttäjä on tämän osalta noudatettava soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä. Palveluntarjoaja toimii käyttäjän tallentamien asiakkaidensa henkilötietojen käsittelijänä voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti.

Käyttäjä vastaa rekisterinpitäjänä asiakkaidensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja säilytyksen lainmukaisuudesta. Lisäksi käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on oikeus käsitellä henkilötietoja, toimittaa ne käsiteltäviksi sekä myöntää palveluntarjoajalle oikeus niidenkäsittelyyn. Käyttäjä rekisterinpitäjänä vastaa itse yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisen tietosuojaselosteen laatimisesta ja sen asettamisesta oman asiakaskuntansa saataville.

14. Markkinointi

Palveluntarjoaja voi lähettää käyttäjälle sähköisiä palvelun käyttöön liittyviä viestejä.

15. Muutokset ehtoihin

Palveluntarjoaja voi muuttaa palvelun ehtoja ja hinnoittelua tarpeen mukaan ilman käyttäjän erillistä suostumusta. Käyttäjä hyväksyy päivitetyt käyttöehdot jatkamalla palvelun käyttöä.

16. Sopimuksen siirtäminen

Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle osapuolelle. Palveluntarjoaja varaa oikeuden siirtää sopimus ja/tai palvelut joko kokonaan tai osittain kolmannelle osapuolelle ilman käyttäjän suostumusta.

17.  Koko Sopimus


Yhdessä nämä käyttöehdot sekä palvelun hinnasto muodostavat osapuolten välisen koko sopimuksen. Nämä käyttöehdot ovat saatavilla usealla kielellä. Jos kieliversioiden välillä olisi tulkintaeroa, suomenkielinen versio on määräävä. Mikäli yksi näiden käyttöehtojen sisältämä kohta, ehto tai määritelmä todetaan mitättömäksi tai pätemättömäksi, se ei vaikuta muilta osin käyttöehtojen voimassaoloon tai sovellettavuuteen. Mitätön tai pätemätön ehto taikka määritelmä korvataan uudella, joka on oikeudellisesti mahdollisimman samankaltainen kuin korvattu ehto tai määritelmä.

18.  Sovellettava laki


Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Erimielisyydet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan osapuolten välisin neuvotteluin. Ellei tämä ole mahdollista, ratkaistaan asia Helsingin käräjäoikeudessa.

19. Sopimuksen voimassaolo


Nämä sopimusehdot astuvat voimaan 25.3.2022 ja ovat voimassa toistaiseksi.

Yhteystiedot
Anspalkkio Oy
Asemapäällikönkatu 12B
00520 Helsinki
palkkioplus.fi