Rekisterinpitäjä

Anspalkkio Oy
Asemapäällikönkatu 2C, 00520 Helsinki
Y-tunnus: 3255852-7

Lisäksi rekisterinpitäjänä toimii Suomen Järjestömarkkinointi (2449006-7) siltä osin kuin se on määrittänyt henkilötietojen käsittelyn tarkoituksen ja keinot ja käsittelee antamiasi henkilötietoja omassa toiminnassaan.

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Kai Vavuli
info@palkkioplus.fi

Rekisterin nimi

Palkkioplus käyttäjärekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on kevytyrittäjäpalvelun tarjoaminen rekisteröityneelle henkilölle.

 • Palveluun liittyminen ja tarvittaessa käyttöoikeuden tarkistus rekisteröityneen jäsenliitosta
 • Asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, asiakasyhteydenpito ja markkinointi sekä markkinointi- ja mielipidetutkimukset

Henkilötietoja käsitellään asiakaspalvelutarkoituksessa ja tarjottavan palvelun hoitamiseksi ja kehittämiseksi, kuten:

 • Veroasioiden hoitaminen: Verojen ennakonpidätys
 • Käyttöjärjestelmän käyttäjä- ja kirjautumistiedot
 • Asiakkaan rekisteröiminen
 • Asiakaspalvelutehtävät
 • Asiakastyytyväisyyden selvittäminen, palautteet
 • Lakiin perustuvien ja viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisten velvoitteiden hoitaminen

Rekisterin sisältämä tiedot

Käyttäjien syöttämät tiedot, kuten

 • Asiakkaan nimi, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, syntymäaika- ja paikka ja kansallisuus
 • Työhön liittyvät hallinnolliset tiedot: Käyttäjätunnus, tilinumero, luottotiedot, tieto liiketoimintakiellosta ja ulosotosta
 • Tieto suostumuksesta, mikäli asiakas sallii markkinointikirjeet
 • Asiakkaan ilmoittama jäsenliitto

Käsittelemme arkaluonteisia tietoja vain, mikäli ne ovat tarpeen sopimuksellisten tai lakiin perustuvien oikeuksien ja velvollisuuksien hoitamiseksi lain sallimassa tai vaatimassa laajuudessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tietoja saadaan rekisteröidyltä itseltään sekä rekisteröidyn suostumuksella omalta jäsenliitoltaan. Lisäksi tietoa kerätään erilaisista informaatiota tuottavista järjestelmistä (tietojärjestelmät) sekä viranomaisilta ja julkisista tietolähteistä (Verohallinto, kaupparekisteri, oikeusrekisterikeskus, Suomi.fi-palvelu)

Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Anspalkkio Oy:lla sekä alihankkija Suomen Järjestömarkkinoinnilla on oikeus käsitellä käyttäjien palveluun syötettyjä tietoja.

Tietoja voidaan luovuttaa myös lain sallimissa ja vaatimassa laajuudessa niitä tarvitseville tahoille, kuten veroviranomaisille sekä muille vastaaville viranomaisille. Lisäksi tietoja voidaan luovuttaa palveluntarjoajille ja IT-järjestelmien tuottajille, jotka käsittelevät henkilötietoja rekisterinpitäjän toimeksiannosta sen puolesta ja ohjeiden mukaisesti (esim. tietojärjestelmät, pankki, vakuutusyhtiö).

Tietoja luovutetaan edellä mainitun lisäksi rekisteröidyn suostumuksella osapuolille, jota suostumus koskee.

Kun henkilötietoja luovutetaan eteenpäin viranomaisille, yhteistyökumppaneille tai palveluntarjoajille, rekisterinpitäjä pyrkii aina varmistamaan, että henkilötietoja käsitellään salassapitovelvollisuuden ja sopimuksen tietosuojavelvoitteiden mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU- tai ETA-maiden ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteri on suojattu ulkopuoliselta käytöltä ja henkilötietojen käyttöä valvotaan. Pääsy rekisteriin on sallittu rajatulle joukolle. Kaikilla rekisteriä käsitteleviä henkilöitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Tietojen säilytysaika

Rekisterissä olevia rekisteröityjen henkilötietoja säilytetään pääsääntöisesti asiakaspalvelusuhteen ajan. Rekisteridyn henkilötiedot poistetaan, kun kymmenen (10) vuotta on kulunut viimeisimmästä asiakastapahtumasta, ellei tietojen tai osan niistä edelleen säilyttäminen ole tarpeen rikostutkinnan, vireillä olevan oikeudenkäynnin tai rekisterinpitäjän tai sen palveluksessa olevan oikeuksien turvaamiseksi.

Henkilötietoja voidaan säilyttää pidemmän aikaa, mikäli tämä on tarpeen lainsäädännön tai muun viranomaislähteen määräämän kuten esim. kirjanpitolain velvoitteen täyttämiseksi.

Mikäli rekisteröity peruuttaa aiemmin antamansa suostumuksen asiakassuhteen päätyttyä, poistetaan rekisteristä ne tiedot, joiden säilyttäminen ei ole lakien tai viranomaisten määräysten tai ohjeiden nojalla välttämätöntä.

Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä tietoja hänestä on tallennettu Palkkioplus-palvelun asiakasrekisteriin. Tiedot voi maksutta tarkistaa yhden kerran kalenterivuodessa. Tarkastuspyyntö on toimitettava kirjallisena osoitteeseen:

Anspalkkio Oy
Kai Vavuli
Asemapäällikönkatu 12C
00520 Helsinki

Tarkastuspyynnön johdosta annettavat tiedot annetaan kirjallisesti ja toimitetaan postitse kyseisen henkilön rekisteriin ilmoittamaan osoitteeseen. Asiakkaalla on oikeus saada häntä koskevissa tiedoissa oleva virhe oikaistuksi. Virheen oikaisemista koskeva pyyntö tulee tehdä kirjallisesti yllämainittuun osoitteeseen.