Användarvillkor

Användar- och avtalsvillkor för lättföretagarservicen

1.   Allmänt

De allmänna användar- och avtalsvillkoren (senare under benämningen “Användarvillkor”) gäller för användning av faktureringstjänsten och tillhörande webbplats som tillhandahålls av Ansapalkkio Oy (FO-nummer 3255852-7). Tjänsten beskrivs tydligare i tjänstebeskrivningen och tillhandahålls via informationsnätverket.

Med leverantör av tjänsten avses Ansapalkkio Oy, som erbjuder användare en faktureringstjänst med hjälp av ett informationsnätverk. Med hjälp av nätverket kan användaren fakturera uppdragsgivaren för arbetet som blivit utfört. Med användare avses en fullvuxen och fysisk person med rättslig handlingsförmåga eller en minderårig över 15 år gammal person som har samtycke från en förmyndare och accepterar användarvillkoren som bindande för henne.

Senare syftar man på tjänsteleverantören och användaren separat som “part” och tillsammans som “parter”.

Med uppdragsgivare avses antingen en fysisk eller juridisk person som beställer en tjänst från en användare och betalar för tjänsten via en faktureringstjänst som upprätthålls av tjänsteleverantören.

Med tjänst avses tjänster, applikationer, och program på adressen Palkkioplus.fi samt webbplatsens innehåll.

Avtalets tillkomst och användarvillkorens tillämpning
Ett avtal anses ha ingåtts när användaren har registrerat sig i tjänsten och skapat användarlösen och dessutom accepterat användarvillkoren och avtalet gällande skydd av personuppgifter. Registreringen kostar inget.

Användarvillkoren gäller för alla registrerade användare och för den person som har fullmakt att använda tjänsten för en annan persons räkning.

2. Tjänstbeskrivning


Tjänsteleverantören erbjuder användaren fakturerings- och lönetjänster. I tjänsten kan användaren skapa fakturor gällande arbetsprestationer inom riktlinjerna för den lagstiftning och de myndighetsinstruktioner som är i kraft vid ifrågavarande tidpunkt. I tjänsten kan användaren också ladda upp dokument och verifikat relaterade till fakturering och lön. Tjänsteleverantören tar hand om de åtgärder som har att göra med betalningen av användarens lön. Utbetalningen baserar sig på den information som användaren har angett i tjänsten.

3.   Lönebetalning och användaravgift

Utbetalningen av lön utförs enligt vad användaren väljer. Lönen och eventuella ersättningar betalas ut till användaren. Alternativt kan de tas ut av användaren i tjänsten efter att betalningen från uppdragsgivaren har kommit till tjänsteleverantörens konto. I tjänsten kan användaren granska en elektronisk betalningsberäkning av uppdragen som betalats ut till honom eller henne.  Tjänstens användaravgift debiteras av användaren före lönen betalas ut i enlighet med respektive aktuella prislista. Dessutom undanhålls skatt och andra lagstadgade avgifter som gäller, från det momsfria belopp som faktureras uppdragsgivaren.

Användaren har en plikt att självständigt redogöra för sina FöPL-skyldigheter. För att utreda om användaren måste betala FöPL- försäkringen måste hon informera Tjänsteleverantören ifall hon är betalningsskyldig eller inte. Om situationen förändras måste användaren genast underrätta tjänsteleverantören. Användaren bär ansvaret för avdrag som är för stora eller små och för tilläggsutgifter samt kostnader, som är orsakade av felaktig information. Tjänsteleverantören är till exempel inte skyldig att ansöka om att överbetalningar återbetalas.

En serviceavgift och en tilläggsavgift debiteras i enlighet med tjänsteleverantörens prislista då lönen betalas ut. Summan debiteras från den momsfria delen av räkningen som tjänsteleverantören betalat. Bland annat försäkringar ingår i tilläggsavgiften.

En tilläggsavgift för service kan debiteras av användaren om Tjänsteleverantörens Snabblönefunktion används för att få ut lönen innan tjänsteleverantören betalat ut räkningen, som tjänsteleverantören bekräftat. En avgift i enlighet med prislistan debiteras för en snabblön. Med snabblön avses en transaktion utan bankfördröjning. 

4.   Sjukförsäkringsavgift

Arbetsgivarens sjukförsäkringsavgift tas ut av tjänsteleverantören, men endast av de användare som är FöPL-försäkrade enligt informationen som levererats till tjänsteleverantören.

5 Användarens försäkringsskydd


Användaren är inte försäkrad med en lagstad olycksfallsförsäkring utan med en olycksfallsförsäkring som anskaffats av tjänsteleverantören. Försäkringen gäller enligt de villkor som för närvarande är i kraft. Dessutom har tjänsteleverantören försäkrat Användaren med en ansvarsförsäkring. Försäkringen är giltig i enlighet med de villkor som är nuvarande i kraft. Användaren har en skyldighet att säkerställa att försäkringarna täcker arbetsuppgiften som utförs vid den aktuella tidpunkten. 

Tjänsteleverantören försäkrar användaren som registrerat sig och gjort en arbetsannons, med användarens olycksfallsförsäkring. Då näringsverksamhet med godkänt tillstånd utövas, krävs det utöver att försäkringarna är i kraft att användaren har de kvalifikationer, lov eller pass, som arbetsinsatsen förutsätter.

I olycksfall ansvarar användaren för de kostnader som moms och självrisk vilka försäkringsbolaget eventuellt kan debitera. Som försäkringsgivare av olycksfallsförsäkringen och ansvarsförsäkringen står Ömsesidiga Försäkringsbolaget Fennia. Närmare instruktioner om försäkringsvillkoren finns i kontrollpanelens materialbank på palkkioplus.fi.

6.   Parternas ansvar och skyldigheter


Användaren kommer överens om arbetsuppdraget och ersättningen med var och en av sina uppdragsgivare. Förfarandet gällande arbetsuppdrag måste gå till så att användaren och uppdragsgivaren inte ingår ett anställningsförhållande i enlighet med lagen om anställningsavtal.

Uppdragsgivaren måste vara medveten om att fakturan betalas med hjälp av en tjänst som tjänsteleverantören upprätthåller. Användaren ska ta hand om att tjänsteleverantören och möjliga övriga tredje parter är medvetna om tjänsteleverantörens ställning och parternas ansvarsfördelning sinsemellan.

Om användaren vill ansöka om ersättning för resekostnader via tjänsteleverantörens tjänst, ska användaren skriftligen komma överens om ersättningen för resorna med uppdragsgivaren. I avtalet ska definieras om resekostnader ska faktureras av tjänsteleverantören utöver ersättningen för arbetet eller om kostnaderna är inkluderade
i den totala överenskomna ersättning som bestämts med uppdragsgivaren. Genom att öka reseersättningarna för den faktura som användaren skapat i tjänsten försäkrar hon att dessa reseersättningar är överenskomna med uppdragsgivaren.

I sin verksamhet ska användaren följa lagstiftningen som gäller i Finland, myndigheternas instruktioner och dessa användarvillkor. Användaren ansvarar självständigt för att eventuella rättsliga krav gällande användarens arbetsuppgifter uppfylls. Det kan exempelvis ha att göra med kvalifikationer, tillstånd eller särskilda garantier, som ska bli uppfyllda i enlighet med lagen. Användaren ska komma överens om priset på arbetsprestationen med uppdragsgivaren så att bruttolönen som påföljer det fakturerade beloppet är rimlig. Detta innebär att bruttolönen inte ska understiga branschens bindande stipuleringar i kollektivavtalet gällande minimilön.

Användaren försäkrar att hon är beskattningsskyldig i Finland för det arbete som faktureras via tjänsten. Användaren är också ansvarig för att informationen, skapade fakturor och utgiftsräkningar är äkta och acceptabla. Tjänsteleverantören kan kräva att användaren utnyttjar ett specifikt hjälpmedel eller en applikation i faktureringen eller ersättningen av kostnader, för att verifiera att dessa är korrekta och tillförlitliga.

Användaren är skyldig att förse tjänsteleverantören och uppdragsgivaren med all nödvändig information gällande arbetsprestationen för att betala ut det överenskomna priset. Dessutom ska detta göras för att lagenlig beskattning samt innehållande av officiella avgifter ska äga rum, i enlighet med lagen.
Användaren ska vid behov kunna uppvisa för tjänsteleverantören att användaren har levererat arbetsprestationen tvistfritt i enlighet med uppdragsavtalet mellan användaren och uppdragsgivaren och att arbetets utförande inte strider mot god praxis eller lagen. Tjänsteleverantören förbehåller rätten att inte godkänna en faktura eller utgiftsfaktura som strider mot lagstiftningen eller användarvillkoren eller ifall fakturans grunder är oklara på andra sätt.

Tjänsteleverantören är berättigad att kvittera eventuella fordringar för avräkningar, från de räkningar som ska utbetalas till användaren innan betalningen av löner eller ersättningar.

7.   Typen av förhållande mellan parterna


För klarhetens skull konstateras att inget anställningsförhållande i enlighet med lagen om anställningsavtal skapas mellan tjänsteleverantören och användaren när tjänsten är i bruk. Tjänsteleverantören avses inte vara en arbetsgivare enligt användaravtalslagen, eftersom tjänsteleverantören inte utövar rätten till tillsyn och vägledning gentemot användaren och kan heller inte påverka prissättningen, kundvalet eller arbetstiden för arbetet vilket användaren utför.

Tjänsteleverantören står heller inte för ett värdansvar för användarens arbetsprestationer i den mening som arbetsrätten anger. Tjänsteleverantören är istället endast en formell arbetsgivare för arbetets utförare som endast tar hand om att användaren får sin lön utbetald.

8.   Tjänstens användningsbegränsningar

Följande begränsningar och förbud måste beaktas av användaren då hon använder tjänsten:
– Via tjänsten är det förbjudet att fakturera en arbetsinsats eller tjänst som inte följer lagen eller användarvillkoren.
– Tjänsteleverantörens tjänster får inte användas av en person med näringsförbud.
– Att fakturera för uthyrd arbetskraft via ett bemanningsföretag är förbjudet. Uppdragsgivaren får inte bestämma över eller övervaka hur användaren utför sitt arbete. Uppdragsgivaren får heller inte föra bestämmanderätten över arbetet vidare till ett annat företag.
– Användaren får inte göra inköp med faktura, kredit, delbetalning eller underleverantörskontrakt i tjänsteleverantörens namn.
– Det är förbjudet att använda Ansapalkkio Oy:s FO-nummer för momsfria köp inom EU.
– Användaren är inte berättigad att använda de immateriella rättigheter som finns i tjänsteleverantörens namn. Alla varumärken som ägs av tjänsteleverantören, registrerade varumärken, handelsnamn, företagsnamn eller annat liknande tillhör tjänsteleverantörens egendom.

9.   Att avbryta erbjudandet av tjänsten

Tjänsteleverantören är berättigad att avbryta tillhandahållandet av tjänsten till en viss användare om användaren har agerat i strid med lagen eller god praxis gentemot tjänsteleverantören eller dess representant, eller om tjänsteleverantören av rimliga skäl misstänker att tjänsten har använts för aktiviteter som strider mot lag eller god praxis, eller om användaren inte följer de villkor och/eller de instruktioner och önskemål som tjänsteleverantören angivit.

Tjänsteleverantören har rätt att avbryta en del av eller hela tillhandahållandet eller användningen av tjänsten om avstängningen är nödvändig för reparation av tjänsten eller en del av den. Detta gäller också för uppdatering eller underhåll av tjänsten eller för att säkerställa tjänstens tillgänglighet eller funktionalitet på andra sätt.

Tjänsteleverantören informerar användaren i förhand om avbrottet ifall det är rimligt och möjligt. Anmälningsskyldigheten berör inte tekniska förändringar, exempelvis programuppdateringar. Tjänsteleverantören är inte skyldig att ersätta användaren för eventuella skador som orsakats användaren på grund av det ovannämnda tillfälliga avbrottet i tjänsten eller för ändringar i tjänstens innehåll som avses ovan, eller att minska eller ta bort serviceavgifter.

10.  Avtalets varaktighet och upphörande

Avtalet gäller tills vidare från och med att användaren registrerat sig i tjänsten. Användaren kan uppsäga avtalet vid vilken tidpunkt som helst. Användarens konto kan raderas genom att kontakta kundtjänsten skriftligen eller elektroniskt.

Tjänsteleverantören har rätt att säga upp avtalet omedelbart, antingen till dels eller totalt, och att avbryta leveransen av tjänsten om användningen av tjänsten har varit helt avbruten i över 12 månader.

Tjänsteleverantören kan omedelbart säga upp avtalet om tjänsten används i strid med dessa villkor eller tjänstens syfte. Dessutom kan tjänsteleverantören säga upp avtalet om tjänsten används för aktiviteter som strider mot lag eller god praxis. Avtalet kan också omedelbart sägas upp om användarens beteende strider mot lagen eller mot god praxis.

Tjänsteleverantören är berättigad att sluta tillhandahålla tjänsten eller tillverkandet av egenskaper om det finns rimliga skäl för detta. Man kan anse att ett sådant skäl är exempelvis en ändring av tvingande lagstiftning eller en offentlig föreskrift.

Ifall användaren avlider kan en anmälan och en överenskommelse om att avsluta kontraktet på grund av detta, skickas från dödsboet till tjänsteleverantören. Ifall användaren vid den tidpunkten då hon avlidit haft obestridda arbetsinsatser som inte blivit fakturerade eller löner som inte lyfts, har dödsboet rätt till dessa fordringar. Tjänsteleverantören hjälper dödsboet med handläggning av ärenden som har att göra med kontot. Detta görs efter att leverantören mottagit både en kopia av den avlidnes ämbetsbevis och en personlig fullmakt riktad till Ansapalkkio, där parterna tillåter en representant för dödsboet eller en tredje part att fakturera på den avlidnes vägnar.

Tjänstens verksamhet övervakas och möjliga fel rättas så snabbt som det är möjligt i praktiken. Användaren är skyldig att meddela Tjänsteleverantören om aktivitet som tydligt skiljer sig från tjänstens beskrivning i användarvillkoren eller om ett annat fel genast då användaren uppmärksammat felet.

Tjänsteleverantören är inte skyldig att rätta till sådana fel eller störningar som uppstår på grund av användaren eller en tredje part av följande skäl, som felaktig användning av Tjänsten, vårdslöshet gällande att följa tjänstens instruktioner om användning eller utrustning, programvara, inställningar, konfigurationer, anslutningar eller andra villkor för tjänstens användning. Tjänsteleverantören har ingen skyldighet att korrigera fel i programvarorna eller gränssnitten som orsakats av en tredje part.

11. Skadestånd och ansvarsbegränsningar

Parterna har ett skadeståndsansvar för en skada som vållats den andra parten. Användaren är skyldig att betala skadestånd för den skada som orsakats tjänsteleverantören och uppdragsgivaren, ifall hon har orsakat skadan eller försummat sina skyldigheter med uppsåt eller av vårdslöshet.
 

Tjänsteleverantörens sammanlagda maximala ansvar för skadestånd till användaren är begränsat till högst den serviceavgift som debiterats av användaren. Ansvarsbegränsningen gäller inte en skada som vållats med uppsåt eller genom grov vårdslöshet. Tjänsteleverantören är inte ansvarig och har inte ett ersättningsansvar för kostnader som ligger på användarens ansvar och är heller inte ansvarig för utgifter, kostnader eller skador som uppkommit på grund av omständigheter eller skeenden utanför tjänsteleverantörens kontroll.

Ingendera av parterna bär ett ansvar för eventuella förseningar eller skador som orsakats av någon faktor utanför deras kontroll, som inte rimligen kunde ha beaktats och vars konsekvenser inte rimligen kunde ha undvikits (”force majeure”). Omständigheter som inkluderas är, men begränsas inte till, problem, fel eller funktionsfel i programvara eller teknisk utrustning, som informationsnätverk, från en tredje part.

Om tjänsteleverantören blir skyldig att betala skadestånd till en tredje part till följd av användarens fel, orsakad skada eller försummelse, är användaren skyldig att ersätta summan som betalats till tjänsteleverantören.

12.  Informationssäkerhet

Tjänsteleverantören försäkrar att tjänstens informationssäkerhet är på en tillräcklig nivå. Tjänsteleverantören ansvarar inte för säkerheten i det allmänna internetnätverket eller för eventuella störningar i nätverket, eller för andra faktorer eller skador som orsakas av användningen av tjänsten, som ligger utanför tjänsteleverantörens kontroll. Tjänsten kan innehålla hyperlänkar till en tredje parts webbsidor, exempelvis
gällande kampanjer och reklamer. Tjänsteleverantören ansvarar inte till någon del för sidornas datasäkerhet eller innehåll. På sina webbsidor kan tjänsteleverantören använda sig av cookies och andra liknande identifieringsfunktioner, som beskrivs mer i detalj i webbplatsens datasekretesspolicy. Policyerna för att acceptera och blockera cookies varierar emellertid från fall till fall, så att cookiepolicyerna alltid följer gällande lagstiftning.

13.  Datasäkerhet


Tjänsteleverantören förbinder sig till att hålla allt det material konfidentiellt som berör användaren och anses vara konfidentiellt, och att endast använda det i samarbetet mellan Tjänsteleverantören och Användaren. Skyldigheten är i kraft tills vidare även om avtalet mellan parterna avslutas.  Tilläggsinformation om hanteringen av användarens personuppgifter finns i integritetspolicyn.

Användningen av tjänsten möjliggör att användaren kan samla in och lagra personuppgifter om sina egna kunder i tjänsteleverantörens system. I detta avseende är användaren tvungen att följa gällande dataskyddslagstiftning. Tjänsteleverantören fungerar som handläggare för de kunders personuppgifter som användaren sparat i enlighet med gällande lagstiftning.

Som personuppgiftsansvarig ansvarar användaren för riktigheten i sina kunders personuppgifter och för lagringens laglighet. Dessutom bär användaren ett ansvar för att säkerställa att hon har rätt att behandla personuppgifter, att skicka in dem till behandling och att bevilja tjänsteleverantören rätten att behandla dem. Som personuppgiftsansvarig bär användaren ansvaret för att upprätta sekretesspolicyn i enlighet med den allmänna dataskyddsförordningen och att göra den tillgänglig för sina egna kunder.

14. Marknadsföring

Tjänsteleverantören kan skicka elektroniska meddelanden till användaren som är relaterade till användningen av tjänsten.

15. Förändringar av villkoren

Tjänsteleverantören kan ändra på tjänstens villkoren och prissättning vid behov utan användarens separata samtycke. Användaren accepterar de uppdaterade användarvillkoren genom att fortsättningsvis använda tjänsten.

16. Överlåtelse av kontraktet

Användaren har inte rätt att överföra avtalet till en tredje part. Tjänsteleverantören förbehåller sig rätten att antingen delvis eller totalt överlåta avtalet och/eller tjänsterna till en tredje part utan användarens samtycke.

17.  Hela Kontraktet


Dessa användarvillkor utgör tillsammans med prislistan för tjänsten hela avtalet mellan parterna. Dessa användarvillkor finns att tillgå på flera språk. Om det skulle finnas en skillnad i tolkningen mellan språkversionerna är det den finska versionen som är avgörande. Om någon bestämmelse, något villkor eller en definition i dessa användarvillkor konstateras att vara obetydlig eller ogiltig, påverkar det inte på något sätt giltigheten eller tillämpligheten av användarvillkoren i andra avseenden. Ett ogiltigt villkor eller en ogiltig term ersätts med en ny term som till högsta möjliga grad liknar det villkor eller den term som har blivit ersatt.

18.  Lagen som tillämpas


I avtalet tillämpas Finlands lag. I förstahand strävar vi efter att lösa tvister genom förhandlingar parterna emellan. Om det inte är möjligt att nå samförstånd, avgörs saken i Helsingfors tingsrätt.

19. Avtalet gäller


Villkoren har trätt i kraft 25.3.2022 och gäller tills vidare.

Kontaktuppgifter
Anspalkkio Oy
Stinsgatan 12B
00520 Helsingfors
palkkioplus.fi